Vastuullisuus

Vastuullisuus Digital Workforcella

Digital Workforcen tehtävänä on auttaa ja opastaa organisaatioita älykkään automaation matkalla ja digitaalisessa muutoksessa. Emme tyydy olemaan vain IT-ratkaisujen tarjoaja, vaan haluamme tuottaa aidosti merkityksellisiä ja vaikuttavia automaatioratkaisuja. Tämä heijastuu vahvasti myös vastuullisuusajatteluumme ja kestävän kehityksen painopisteisiimme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat vastuullisuustyötämme

Huomiomme YK:n kestävän kehityksen periaatteet omassa toiminnassamme. Olemme tunnistaneet kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin uskomme pystyvämme omilla teoillamme vaikuttamaan eniten. Nämä ovat: 3 Terveyttä ja hyvinvointia, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ja 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

vastuullisuus-01

Vastuullisuusteemamme

Strategiamme, arvojemme, sidosryhmiemme odotusten, toimintamme vaikutusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla olemme priorisoineet keskeiset vastuullisuusteemamme, joiden etenemistä seuraamme säännöllisesti ja joista raportoimme vuosittain.

SUSTAINABILITY-ICON1

Merkityksellistä työtä

  • Automatisoimme tietotyön prosesseja, jotta pystymme vapauttamaan ihmisten aikaa rutiiniluonteisista tehtävistä arvokkaampaan työhön.
  • Mahdollistamme henkilöstömme kasvun ja kehittymisen sekä kannustamme jatkuvasti uuden oppimiseen.
  • Kuuntelemme henkilöstöämme aktiivisesti ja kehitämme toimintaamme palautteen pohjalta.
  • Arvostamme jokaisen ainutlaatuisuutta ja kohtelemme toisiamme kunnioittaen.
SUSTAINABILITY-ICON4

Luotettavaa toimintaa

  • Varmistamme toimintamme eettisyyden ja määräystenmukaisuuden
  • Huolehdimme tinkimättömästi tietoturvasta ja -suojasta ja varjelemme luottamuksellista tietoa
SUSTAINABILITY-ICON6

Ilmasto ja ympäristö huomioiden

  • Pienennämme hiilijalanjälkeämme vähentämällä toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutustamme
  • Toimimme kiertotalouden mukaisesti pidentämällä käytössämme olevien laitteiden käyttöikää ja tehostamalla jätteiden kierrätystä

Merkityksellistä työtä

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on Digital Workforcen vastuullisuuden ytimessä. Menestyksemme perustuu henkilöstömme kykyyn ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa ja tarjota heille kuhunkin tilanteeseen sopivimpia teknologisia ratkaisuja. Koska erilaisten teknologioiden hyödyntäminen on osa DNA:tamme, kannustamme työntekijöitämme jatkuvasti oppimaan uutta ja kehittymään. Kattavan perehdyttämisen, koulutusten ja keskustelujen avulla autamme henkilöstöä kasvamaan uusiin, entistä haasteellisempiin työtehtäviin organisaatiomme sisällä.

sustainability-03

Haluamme kohdella kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Pyrimme aktiivisesti rakentamaan yhteisöllisyyttä, jossa asiantuntijamme tukevat toisiaan ja edistämme positiivisen vahvistamisen kulttuuria organisaatiossamme. Varmistamme, että työympäristömme on turvallinen ja viihtyisä kaikille työntekijöillemme ja kannustamme henkilöstöämme tuomaan esiin ideoita työhyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.

Meille on tärkeää kohdata jokainen henkilö yksilönä ja varmistaa, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä vapaasti ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Tavoitteenamme on, että monimuotoisessa työympäristössämme kaikki ihmiset voivat tuntea olonsa hyväksytyiksi ja arvostetuiksi omana itsenään. Meillä on nollatoleranssi kaikkea syrjintää ja häirintää kohtaan.

Haluamme, että asiantuntijamme voivat säilyttää tasapainon työn ja yksityiselämän välillä. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme joustavat työajat, mahdollisuuden etätyöhön, vapaa-ajan etuja ja terveydenhuoltopalveluita.

sustainability04

Luotettavaa toimintaa

Me Digital Workforcella uskomme, että hyvä hallintotapa luo kestävän pohjan yhtiön menestykselle ja kasvulle. Se ohjaa meidän päätöksentekoamme varmistaen läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja eettisyyden kaikilla tasoilla. Hyvä hallintotapa ei ainoastaan paranna yrityksen mainetta ja luottamusta sidosryhmien keskuudessa, vaan se myös lisää tehokkuutta, vähentää riskejä ja luo kestävää arvoa niin omistajille, työntekijöille kuin yhteiskunnallekin.

Yksi perusarvoistamme on ”rehellisyys kaikissa suhteissa”, mikä kuvastaa eettisyyden ja lakien noudattamisen tärkeyttä liiketoiminnassamme. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa.

Code of Conduct -ohjeissamme määritellään yhteiset toimintaperiaatteet kaikille työntekijöillemme maailmanlaajuisesti. Odotamme, että myös tavarantoimittajamme, yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat Code of Conduct -periaatteitamme omassa toiminnassaan tai työskennellessään kanssamme. Käytössämme on luottamuksellinen Whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömästi väärinkäytöksistä ja epäeettisestä käytöksestä.

Digital Workforce tukee ja edistää ihmisoikeuksia ehdoitta emmekä suvaitse mitään toimintaa, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyötä emmekä ihmiskauppaa missään muodossa ja noudatamme Kansainvälisen työjärjestön ohjeistuksia. Digital Workforce on sitoutunut toimimaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa julistettujen arvojen mukaisesti, ja sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita.

Tietoturva

Tietoturva, mukaan lukien tietosuoja ja yksityisyyden suojelu, on kriittisen tärkeää Digital Workforcelle. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti ja sovellamme asianmukaisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi. Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa kaikissa toiminnoissamme, jotka toteutetaan tietoturvapolitiikkamme mukaisesti. Olemme myös sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme tietosuojaa koskevien vaatimusten noudattamisessa tarjoamalla palveluihimme ja sopimuksiimme sisäänrakennettuja vankkoja tietosuoja- ja tietoturvasuojauksia.

sustainability05

Todisteena korkeatasoisista tietoturvakäytännöistämme Digital Workforce sai vuonna 2023 ISO/IEC 27001:2013-sertifikaatin osoituksena siitä, että tietoturvan hallintajärjestelmämme täyttää standardin vaatimukset. Jo aiemmin olemme saaneet IT-palvelunhallintajärjestelmällemme ISO/IEC 20000-1:2018-sertifikaatin. Molempiin sertifikaatteihin liittyviä käytänteitä ja prosesseja auditoidaan säännöllisesti toiminnan laadun varmistamiseksi. Sisäisen auditointien lisäksi ulkoiset ISO-auditoinnit toteutetaan kerran vuodessa.

Ilmasto ja ympäristö huomioiden

Digital Workforce on sitoutunut minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. Lisäksi pyrimme edistämään ympäristötietoisuutta ja -vastuuta työntekijöidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme keskuudessa. Noudatamme kaikkia sovellettavia ympäristösäännöksiä ja odotamme myös toimittajiemme ja kumppaniemme tekevän samoin.

Pilvipalveluihin pohjaavana ohjelmistopalveluyrityksenä Digital Workforcen toiminnan omat ympäristövaikutukset ovat melko vähäiset. Siirtyminen monista paikallisista palvelimista harvempiin suuriin konesaleihin on tarjonnut mahdollisuuden vähentää tietotekniikan kokonaisenergiankulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Säästöt syntyvät pääosin energiatehokkuudesta, joka saadaan aikaan tehokkaammilla toimintatavoilla, tehokkaammilla tietoteknisillä laitteilla sekä tehokkaammalla konesali-infrastruktuurilla. Lisäksi päästöjä pystytään vähentämään siirtymällä konesaleissa uusiutuvan sähkön käyttöön. Digital Workforcen palveluntarjoaja on ilmoittanut siirtyvänsä konesaleissaan täysin uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

Teemme aktiivisesti toimenpiteitä vähentääksemme omasta toiminnastamme aiheutuvia päästöjä, tehostaaksemme energian käyttöämme ja nopeuttaaksemme siirtymää kiertotalouteen.

Lataa raportti

Lue vastuullisuustyöstämme tarkemmin vuoden 2023 vastuullisuusraportistamme