Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Digital Workforce Services Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Digital Workforce Services Plc ja ruotsiksi Digital Workforce Abp.

 

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on älykkään automaation palvelut ja tietotekninen konsultointi. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa.

 

3 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

 

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

 

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana (hybridikokous). Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

 

8 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskut-sussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

 

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää kuuden kuukauden kuluessa edeltävän tilikauden päättymisestä hallituksen tarkemmin päättämänä ajankohtana. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus; ja
(b) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
(d) niistä toimista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
(e) hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;
(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä;
(g) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava

(h) hallituksen jäsenet;
(i) tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

(j) muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

 

§ 10 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.