Strategia ja tavoitteet

Digital Workforcen strategian kulmakivet

1. Liiketoiminnan edelleen kasvattaminen ja uusien, edistyksellisten ratkaisuiden kehittäminen Pohjoismaissa

Digital Workforce tavoittelee Pohjoismaisella markkinalla korkeaa orgaanista kasvua ja kannattavuutta hyödyntämällä olemassa olevia asiakassuhteita ja vahvaa markkinapositiota sekä kehittämällä uusia ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation ratkaisuja.

2. Kasvun kiihdyttäminen Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa keskittyen ydinosaamiseen

Digital Workforcen tavoite on edelleen kiihdyttää vahvaa kasvuaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian voimakkaan kasvupotentiaalin omaavilla automaatiomarkkinoilla hyödyntämällä Pohjoismaissa pitkälle kehitettyä ydinosaamistaan ja vertikaaliosaamistaan markkinoiden valloittamisessa ja investoimalla myyntiorganisaatioon ja toimitusvalmiuksiin. Digital Workforce pitää mahdollisena tukea odotettua kasvua Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian markkinoilla yrityskaupoilla.

3. Palveluiden tuottamisresurssien, kyvykkyyksien ja organisaation johtamisen työkalujen vahvistaminen skaalautuvan kasvun tukemiseksi

Digital Workforcen tavoite on kasvattaa palveluiden tuottamisresurssejaan kansainvälisen voimakkaan kasvun tueksi investoimalla henkilöstöön Puolassa ja Suomessa, organisaation johtamisen työkaluihin ja järjestelmiin, asiakkuuksien hallinnan työkaluihin ja toiminnanohjausjärjestelmään, sekä tavoittelemalla uuden, Puolan keskusta vastaavan, ulkomaille sijoitetun osaamiskeskuksen avaamista Aasian ja Tyynenmeren (APAC) tai Amerikan alueille.

Tavoitteet

Kasvu

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Kannattavuus

Digital Workforcen tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate- %:ia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan. Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti, sillä kuluja kyseisillä markkina-alueilla joudutaan lisäämään ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

1Oikaistu käyttökate (EBITDA) lasketaan oikaisemalla käyttökatetta sellaisten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.