Sijoittajaperiaatteet ja hiljainen jakso

Digital Workforce Services Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalla.

Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Nasdaq Helsinki Oy:n, First Northin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

 

Digital Workforcella on velvollisuus tarjota sijoittajalle sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi. Yhtiö on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti, samanaikaisesti, johdonmukaisesti ja viivytyksettä olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä toiminnallisesta tuloksesta perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista rahoitusvälineistä.

 

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsauksien tiedot yhtiötiedotteena ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää taloudellisten katsausten julkistamispäivät, vuosikertomuksen julkistamisviikon ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia katsauksia edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen katsauksen julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamiseen.

 

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma (kuten merkittävä liiketoimintatapahtuma) vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja voi tiedon julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

 

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.